de | it

Tan aut ie pa l priesc de stampa?

La chertes panuramiches Cormar ne n’ie perdrët nia da vënder. Per chësta gauja vënieles purtedes ite da nëus sun vosta stampes y stampedes da nëus. Vo ne paies te chësc cajo degun priesc mplu ma mé i cos? che la stampa de vosc pruspet, de vosta cherta o tofla panuramica cumporta. Ve fajon gën nosta pruposta per vosc material stampà – n cont de cuantità, manieres de lauré ora o de fineda ne n’iel deguna limitazions. Prëibel tenide cont che per nosta stampes de auta cualità ne ratons nia priejes dumping.