it | de

Vëniel fat chertes nce sun dumanda?

Sota cërta cundizions y sce udon n cër putenziel vëniel fat chertes nce sun dumanda. Tenide cont che fé na cherta dura almancul trëi o cater mënsc y a segonda dla ncëries bele giapedes nce mo deplù. Ve fajon mpo…

Lesen Sie mehr

Tan aut ie pa l priesc de stampa?

La chertes panuramiches Cormar ne n’ie perdrët nia da vënder. Per chësta gauja vënieles purtedes ite da nëus sun vosta stampes y stampedes da nëus. Vo ne paies te chësc cajo degun priesc mplu ma mé i cos? che la…

Lesen Sie mehr

Tan de panurama defrënc iel pa?

Na cerduda di panurama che ie da garat, cric ora aldò de udleda da d’instà y da d’inviern, abinëis tlo. Prëibel tenide cont che nia regularmënter vëniel njuntà panurama nueves o sun na dumanda aldò nen vëniel nce fac de…

Lesen Sie mehr