Co nasc pa n panurama?

schritt_1_klein1. var

Nce sce on bele da garat per truep raions chertes panuramiches te na verscion da d’instà y da d’inviern, suzedel for inò che fajon, sun dumanda de n nosc tlient, na cherta geografica nueva.

N panurama ne vën nia mé a se l dé nscila. A pië via iel da stlarì avisa cun chi che dà la ncëria cie che l se aspieta che sibe da udëi ora sun l’opra nueva. Nsci vëniel tenì cont dla belëzes dl raion o nce dla strutures (lifc, purtoies dai schi y n.i.) che vën pona auzedes ora te na maniera particulera.

schritt_2_klein2. var

Dedò vëniel documentà fotograficamënter l raion da reprejenté. L suzed n pert tres fotos dal’auta fates da n pitl fliegher, ma nce tulan ca material fotografich a trëi dimenscions che ie bele da garat. Pona fejen schizes a rispl che ie bele bëndebò daujin ala realtà y che vën tëutes ca sciche basa de descuscions canche n rejona cun chi che à dat la ncëria. Y avisa tlo vëijen i vantajes n cunfront ala chertes eletroniches scëmples: n panurama depënt à n cunfront a na cherta scëmpla, a fotos dal’auta y zënza ala chertes eletroniches l vantaje che n possa mustré de gran raions a na maniera da sëuraudëi dut y te na maniera mpo mo plastica. Tl medem mumënt possen mëter dovia cie che ne nteressea nia y auzé ora l fundamentel cun tecniches adatedes.

schritt_3_klein3. var

Pernanche n se à stlarì sun uni detail scumëncen a lauré cun l penel. Chësc lëur dura ndut za. doi mënsc, do trëi o cater mënsc da canche l ie unì dat la ncëria possen se nuzé dl’opra fineda.

Nosta chertes panuramiches